POVEČANJE KAKOVOSTI PAPIRJA ZA RECIKLIRANJE


epl-logoEko(loški) krogotok papirja (EcoPaperLoop):
Novi projekt Srednje Evrope za izboljšanje zbiranja in oblikovanja izdelkovPapir je dragocena surovina, ki pa ne sme ostati neizkorišcena. Izhaja iz obnovljivih virov. Vse prevec se ga izgubi iz razlicnih razlogov: neustrezna zbiralna mreža znatno zmanjša kolicino papirja, ki pride nazaj v recikliranje ter neustrezena konstrukcija graficnega ali embalažnega proizvoda lahko povzroci neuporabnost, nezmožnost ali celo škoduje postopku recikliranja.

Zadnje porocilo o ucinkovitosti EU clanic o ravnanju s komunlanimi odpadki je razburilo Komisarja za okolje ga. Janeza Potocnika: »Številne clanice EU še vedno odlagajo velike koliiine odpadnega papirja na mestna komunalna odlagališia – kar je najslabša možna opcija ravnanja z odpadki – navkljub boljšim možnostim in naninim skladom razpoložljivim za nanciranje boljših možnosti uporabe odpadnega papirja. Dragoceni viri se tako zakopljejo v zemljo, potencialni ekonomski uiinki se izniiijo, ne ustvarjajo se nova delovna mesta na podroiju rokovanja z odpadki, zdravje prebivalstva in okolje utrpita poslediino nepopravljivo škodo. Navedeno poietje nevestnega in negopodarnega ravnanja z odpaki je težko zagovarjati v vseh okolišiinah, še najmanj pa v današnjih ekonomskih razmerah.«

V Milanu začetek projekta Eko(loški) krogotok papirja

V regijah Srednje Evrope predstavlja recikliran papir pomemben surovinski vir. Stopnja recikliranja je kljub vsem trudom ozavešcanja javnosti še vedno izjemno nehomogena in se velikokrat izvaja na drugi lokaciji, kot je bil papir proizveden. Pri tem je kljucnega pomena prepoznati odlike eokološkega oblikovanja in zbiranja, ki pa morata biti razvita na mednarodnem  vzajemnem sodelovanju vseh clanic Srednje Evrope, pri cemer naj bo kljucno vodilo zvišanje ravni trajnostnega razvoja eko(loškega) krogotoka papirja.

Novi predstavljeni projekt »eko(loškega) krogotoka papirja« cilja na izboljšanje kakovosti papirja namenjenega recikliranju. Na uradnem delu zacetka projekta je g. Graziana Elegir iz Milana dejal: »Kljucnega pomena je ozavešcenost«, ki pa jo nameravamo tekom trajanja projekta zvišati med vsemi clani, tako proizvajalci, predelovalci, kot tudi uporabniki, tj. založniki in tiskarji, oblikovalci, uporabniki embalaže in kupci tiskovin, kot tudi predelovalci in krajvenimi javni uslužbenci.

Na prvem delovnem sestanku, ki se je odvijal v Milanu, so se projektni partnerji iz Italije, Nemcije, Poljske, Madžarske in Slovenije, sporazumeli o izvajanju strategije in zasnove za razlicne sestavne dele projekta. »Rezultat projekta ima možnost drasticno dvigniti nacin zasnove izdelka, ki ga bo tako lažje, ko se ga bo zbralo,  reciklirati«, medtem ko je g. Elegir še dodal »posledicno se bo tudi videlo, katera strategija zbiranja odpadnega papirja, najbolj ustreza posameznim regijam Srednje Evrope.«

Projekt »Eko(loški) krogotok papirja« (EcoPaperLoop) doprinese k Lizbonski strateški nepristranskosti pri ohranjanju proizvodnje in porabe papirja (SCP/SIP) z izboljšanjem ucinkovitosti koncnega cikla recikliranja proizvodov na osnovi papirja. Slednje bi vodilo k znižanju potreb po sveži vodi in energiji za proizvodnjo papirja, medtem ko bi se ogljicni odtis tekom proizvodnje recikliranega papirja ohranil.

Projekt Eko(loški) krogotok papirja bo trajal do konca leta 2014. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije/Evropskega regionalnega razvojnega sklada (European Union/European Regional Development Fund (ERDF)) in lokalnih projektnih partnerjev.

24.09.2012

EcoPaperLoop
Služba za stike z javnostmi

Oetztaler St 5 B  ·  81373 München  ·  Germany
Tel. +49 (89) 769 2332  ·  E-pošta info@ecopaperloop.eu

pdf-logo sporočilo za javnost 1/2012


epl-logo EcoPaperLoop Home


If you have any questions, do not hesitate to contact us!